Semalt, SEO strategiýaňyzy aýratyn nagyşlara nädip sazlamalydygyny düşündirýär

SEO pudagynda uly bäsdeşlik bar, diňe "SEO" ýa-da "mazmun marketingini" gözläň we millionlarça netijeleri görersiňiz we bu görnüp duran atyş üçin göreşýän kärhanalary we adamlary öz içine alýar. Adaty däl ýa-da üýtgeşik bir ýere hyzmat etmegiň artykmaçlygy, bäsdeşlik az bolar, ýöne üstünlik gazanmaga kömek etjek az tomaşaçy we çeşme bolar. Üýtgeşik ýerlerde üstünlik gazanmak we SEO üstünlik gazanmak mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin nämeler gerek?

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Jek Miller, ýeňiji SEO kampaniýasyny döretmäge kömek etjek peýdaly maslahatlary paýlaşýar.

Tomaşaçylaryňyzy biliň

Başga bir zat etmezden ozal diňleýjileriňizi öwrenmek we düşünmek üçin wagt sarp ediň. Esasy bazar gözleglerinden başlap bilersiňiz, ýöne müşderileriň isleglerini, mazmuny tapmagyň ileri tutmalaryny we endiklerini öwrenmek üçin has köp zat gerek bolar. Bu, adamlaryň gözlegleri nädip amala aşyrýandyklary baradaky düşünjelerden dynmaga kömek eder, diňleýjileriň isleglerine has laýyk boljak has gowy material üçin gysga ýol berer.

Uzyn guýrukly sözlemleri ulanyň

Uzyn guýrukly açar söz gözlegine başlamagyň iň amatly wagty, diňleýjiňiziň öz ýerinde maglumat ýa-da önüm gözleýändigine düşüneniňizden soň. Google-yň Hummingbird we Panda täzelenmeleri adaty açar sözlere ýaramaz täsir etdi, ýöne uzyn guýrukly açar sözler henizem üýtgeşik ýerler üçin işleýär. Has köp traffik berýän açar sözlere ünsi jemlemegiň ýerine, uzyn guýrukly sözlemleri ulanyň, ýagny sorag we jogap formatyny ulanyň, bular özboluşly ýerler üçin iň gowusydyr.

Diňe asyl pikirler

Beýleki halklaryň pikirlerini täzelemegiň ýerine hakykatdanam özboluşly pikirleri orta atyň. Gözleg arkaly edip bilersiňiz we ozal berilmedik soraglary tapyp bilersiňiz. Bu sizi we markaňyzy beýiklige itergi berer.

Sahypadan daşary neşir edýänler üçin ýer tapyň

Organiki gözleg reýtingleriňizi we domen ygtyýaryňyzy gowulandyrmak üçin giriş salgylary ýaly giriş baglanyşyklary gerek. Bu, adaty neşirçiler bilen bilelikde işlemelidigiňizi aňladýar. Galanyňyza bölekleýin degişli mazmun ýazyp bilersiňiz - ýöne mazmun neşirçiňiziň diňleýjileri üçin gymmatly bolmaly. Bu ädim, eglişik etmegi talap edip biler, emma aljak baglanyşyklar gözlegiňizi artdyrar.

Bäsdeşleriňizden öwreniň

Özüňiz bilen bir ugurda bolanlar bilen bäsleşmäge synanyşmagyň ýerine, olar bilen baglanyşyň we näme edýändiklerini başgaça öwreniň we düşünjeleriňizi paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Bu ýerde töwekgelçilik ýok, sebäbi ýeriňiz kiçi we siz mejbur edilmersiňiz.

Kiçi başlaň

SEO kampaniýaňyz bilen işlemek üçin maglumatyňyz ýoklugy sebäpli, kiçi başlaň. Bir wagtyň özünde birnäçe açar söz ulanyň we uly işe başlamazdan ozal täze mazmun ýazyň. Bu, ulalanyňyzda möhüm boljak maglumatlary ýygnamaga kömek eder.

Sosial boluň

Sosial mediany ulanyň, sebäbi adamlar sizi tapmagyň iň gowy usulydyr. Sosial media, gözleg reýtingine ünsi jemlemezden ozal görüş mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin iň amatly ýerdir. Şeýle hem, täsir edijiler bilen birleşmäge, mazmunyňyzy birleşdirmäge we aşakdakylary gowulaşdyrmaga kömek eder.

Sahypada jemgyýet dörediň

Bu, ulanyjylaryňyzyň biri-biri bilen baglanyşjak jemgyýetçilik forumy arkaly amala aşyrylyp bilner. Bu has uly wepalylygy höweslendirýär we täze mazmun tapmaga kömek edýär.

Esasy mazmuny teklip ediň

Adaty neşirçileriňiz bilen has gowy gatnaşyk gurmak üçin käbir esasy mazmuny hödürlemeli. Bloglaryňyzy bölümlere bölmek arkaly edip bilersiňiz, ýöne öz bloglaryňyza ünsi ýitirmäň. Mazmunyňyzy okajak we paýlaşjak has köp tomaşaçy berer.

mass gmail